(+84) 237720573 SNB 352 khoacoban@ufm.edu.vn

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI NGHỊ TOÁN HỌC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 2 Đà Lạt, 09 – 11/12/2017

THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI NGHỊ TOÁN HỌC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 2

Đà Lạt, 09 11/12/2017

Cơ quan tổ chức: Trường Đại học Đà Lạt

Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Đà Lạt,

                             01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Nhằm kết nối, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng toán học giữa các trường đại học, cao đẳng khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước, Trường Đại học Đà Lạt đăng cai tổ chức “Hội nghị Toán học Miền Trung Tây Nguyên” lần thứ hai.

Hội nghị gồm các tiểu ban sau đây:

1.      Đại số – Hình học – Tôpô,

2.      Giải tích toán học,

3.      Tối ưu và Tính toán khoa học,

4.      Xác suất – Thống kê và Toán tài chính,

5.      Giảng dạy và Lịch sử toán học,

6.      Cơ sở toán cho Tin học và Khoa học máy tính.

 

Ban tổ chức sở tại:PGS. TS. Nguyễn Đức Hòa (Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, Trưởng Ban), TS. Đỗ Nguyên Sơn (Trưởng Khoa Toán – Tin học, Phó Ban), TS. Trịnh Thị Tú Anh (Phó Ban), TS. Trịnh Đức Tài (Thư ký), TS. Đặng Tuấn Hiệp (Thư ký), TS. Trần Quang Vương (Thư ký), TS. Trần Gia Lộc (Thư ký).

 

Ban chương trình:PGS. TS. Tạ Lê Lợi (ĐH Đà Lạt, Trưởng Ban), PGS. TS. Đinh Thanh Đức (ĐH Quy Nhơn, Đồng Trưởng Ban), TS. Trịnh Đào Chiến (CĐSP Gia Lai), PGS. TS. Đoàn Thế Hiếu (ĐH Huế), TS. Nguyễn Trọng Hòa (CĐSP ĐắkLắk), PGS. TSKH. Huỳnh Văn Ngãi (ĐH Quy Nhơn), PGS. TS. Thái Thuần Quang (ĐH Quy Nhơn), GS. TS. Nguyễn Văn Quảng (ĐH Vinh), TS. Ngô Đình Quốc (ĐH Tây Nguyên), TS. Nguyễn Duy Thái Sơn (ĐH Đà Nẵng), PGS. TS. Nguyễn Sum (ĐH Quy Nhơn), TS. Lê Đức Thoang (ĐH Phú Yên), GS. TS. Lê Văn Thuyết (ĐH Huế), PGS. TS. Phan Nhật Tĩnh (ĐH Huế), TS. Lê Anh Tuấn (CĐSP Ninh Thuận).

Phiếu đăng ký tham gia Hội nghị (theo mẫu như Phụ lục 1) và tóm tắt báo cáo (nếu có, mẫu Latex xem Phụ lục 2) gửi về Ban tổ chức trước ngày 30/09/2017, gửi toàn văn trước ngày 15/10/2017 theo địa chỉemail: hnth.mttn.dl@gmail.com (cc: khoatoantin@dlu.edu.vn).

Từ ngày 16/10/2017 Ban tổ chức sẽ gửi giấy mời và Thông báo số 2.

Hội nghị phí: 300.000VNĐ (miễn hội nghị phí đối với nghiên cứu sinh).

Hội nghị rất mong nhận được sự hợp tác, tài trợ của các cơ quan, trường, viện và sự tham gia nhiệt tình của các nhà toán học trong cả nước.

Điện thoại liên lạc: 090 282 73 44 (Mr. Tài), 0123 496 5724 (Ms. Nhi), 0633 834047 (VP Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Đà Lạt).

Xem thêm tại: http://www.dlu.edu.vn/

Phụ lục 1:

---------------------------------------------------

Phiếu đăng ký tham gia
Hội nghị  Toán học Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 2, năm 2017

Họ và tên:

Học hàm, học vị:

Cơ quan:

Email:                                      Điện thoại di động:

Đăng ký báo cáo:   Có:                              Không:    


Tên báo cáo:

Tóm tắt báo cáo (không quá 1/5 trang):

---------------------------------------------------

Phụ lục 2: (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\documentclass[a4paper, 10pt]{article}
\usepackage{amsthm, amsmath,amsfonts,amssymb,palatino,fancyhdr}
\usepackage[utf8]{vietnam} % Dùng package này nếu Tóm tắt là tiếng Việt
 
\pagestyle{fancy}
\fancyhead{}
\fancyhead[L]{\small\bfseries\itshapeTóm tắt báo cáo}
\fancyhead[RO, LE]{\smallHội nghị Toán học Miền Trung - Tây Nguyên 2017}
\fancyfoot{}
\begin{document}
\begin{center}
\Large
\textbf{Tiêu đề báo cáo}\\
\vspace{0.3cm}
\normalsize
\sffamily
\underbar{Tên tác giả A}\footnote{Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Đà Lạt, 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
 
emailA@dlu.edu.vn},
Tác giả B\footnote{Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Đà Lạt, 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
emailB@dlu.edu.vn}
\rmfamily
\end{center}
\vspace{0.5cm}
\normalsize 
Nội dung tóm tắt báo cáo ghi tại đây (không quá một trang).
Tên của tác giả báo cáo tại Hội nghị được \underbar{gạch chân}.
\vspace{0.5cm}
\noindent\textbf{Keywords:} 
\end{document}

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------