Thông tin hoạt động khoa học

[Ngày đăng: 04/01/2015]

  • Trong tháng 08 năm 2012 Bộ môn Toán có một đoàn cán bộ tham gia hội nghị Toán học phối hợp Việt Pháp được tổ chức tại thành phố Huế và có hai bài trình bày tại hội nghị này.